JAK ZALOŽIT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM V ČESKÉ REPUBLICE?

SAMAK logo

Jednou z nejčastějších činností, které se lidé ze španělsky mluvících zemí žijící v České republice věnují, je vlastní podnikání často spojené s jejich rodnou zemí, jako je provoz restaurace či dovážení tradičních výrobků. Jak ale začít rychle a snadno v České republice podnikat? Na to Vám odpoví následující článek, ve kterém vytyčujeme základní kroky potřebné pro založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice.

K tomu, aby mohla být v České republice založena společnost s ručením omezeným, je třeba držet se určitých předepsaných kroků v souladu s českou právní úpravou. Předně je také třeba zdůraznit, že česká legislativa umožňuje občanům EU zahájit podnikatelskou činnost v ČR za téměř stejných podmínek jako občanům ČR, u občanů zemí mimo EU je vyžadováno jen několik málo zvláštních kroků, nicméně cizinci se založení s.r.o. v ČR nemusí v žádném případě obávat.

Společnost s ručením omezeným (pro kterou lze použít zkratku s.r.o. nebo spol. s r.o.) je nejčastější formou zakládaných obchodních společností v ČR pro malé a středně velké firmy, a to zejména díky několika výhodám, které jejím zakladatelům poskytuje. Hlavní předností s.r.o. je zákonem požadovaný základní kapitál v minimální výši pouhé 1 Kč, a dále i omezené ručení společníků do výše nesplacených vkladů dle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Společnost s ručením omezeným může být založena jak jediným zakladatelem, tak i více společníky.

K tomu, aby mohla být společnost založena, je třeba učinit následující kroky:

 • Nejprve je nutná kontrola jedinečnosti, resp. zaměnitelnosti obchodní firmy, tj. názvu, zakládané společnosti. Pro případ, že by stejná či obdobná obchodní firma již existovala, je zde riziko, že zapisující notář či rejstříkový soud by takovou obchodní firmu do obchodního rejstříku nezapsal.
 • Následně je třeba přistoupit k sepsání zakladatelské listiny (v případě jediného zakladatele) nebo společenské smlouvy (v případě více zakladatelů). Oba typy tohoto zakladatelského právního jednání musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).
 • Dalším dokumentem potřebným k zápisu společnosti do obchodního rejstříku je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla obchodní společnosti, přičemž je na tomto dokumentu nezbytný úředně ověřený podpis.
 • Budoucí jednatelé společnosti musí k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku přiložit čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřeným podpisem. Obsahem tohoto dokumentu je zejména prohlášení budoucího jednatele, že je plně svéprávný, že nebyl pravomocně odsouzen pro spáchání trestného činu, nebo např. že ohledně jeho osoby nebyl prohlášen úpadek, a ani se nevede žádné řízení, v němž by se řešil jeho úpadek či hrozící úpadek. Součástí prohlášení jednatele musí být i jeho souhlas s ustanovením do funkce jednatele.
 • Zároveň si zakládaná společnost musí zažádat o živnostenské oprávnění, a to registrací na příslušném živnostenském úřadě. K žádosti o živnostenské oprávnění je třeba přiložit kopii notářského zápisu o založení společnosti a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.
 • Výpis z rejstříku trestů nebo jiný rovnocenný doklad ze země svého původu nebo státu posledního pobytu přikládají k návrhu na zápis do obchodního rejstříku ti budoucí jednatelé, kteří jsou občany jiného členského státu EU než ČR. U občanů států mimo EU a bez trvalého pobytu na území ČR se vyžaduje výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je jednatel občanem.
 • Pověřený správce vkladu společnosti je povinen pro společnost založit bankovní účet určený pro složení základního kapitálu. Minimální základní kapitál s.r.o. činí pouze 1 Kč, přičemž po jeho složení na tento bankovní účet obdrží od banky potvrzení o splacení peněžitého vkladu. Následně tuto skutečnost potvrdí i správce vkladu ve svém prohlášení správce vkladu, ve kterém uvede, v jaké výši byl základní kapitál na bankovní účet splacen. Oba tyto dokumenty je třeba přiložit k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 • K tomu, aby mohla být společnost zapsána do obchodního rejstříku, je třeba, aby bylo splaceno alespoň 30% každého peněžitého vkladu.
 • Společnost s ručením omezeným je do obchodního rejstříku zapsána ze zákona do pěti pracovních dnů od podání návrhu na zápis rejstříkovému soudu nebo obvykle do druhého dne, provádí-li přímý zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku notář.
 • Soudní poplatek za zápis s.r.o. do obchodního rejstříku prováděný rejstříkovým soudem činí 6.000 Kč, činí-li přímý zápis do OR notář, pak je poplatek o něco levnější, a to zpravidla do 5.000 Kč.
 • Dále nejpozději do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je společnost povinna zaregistrovat se na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení a spolu s prvním zaměstnancem na zvolené zdravotní pojišťovně.
 • Nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti (tedy jejího zápisu do obchodního rejstříku), je třeba společnost zaregistrovat u příslušného finančního úřadu. Daň z příjmu právnické osoby založené v České republice činí 19 %.
 • Nejvyšší sazba DPH v České republice činí 21% a registrace k této dani je povinná do patnáctého dne následujícího měsíce, v případě, že příjmy společnosti přesáhnou 1.000.000 Kč, tedy cca 37.010 EUR.

Z výše uvedeného je zřejmé, že založení s.r.o. je velmi komplexní proces, v rámci kterého je třeba získat, vyhotovit a dodat rejstříkovému soudu a ostatním orgánům veřejné moci značné množství dokumentů, a to často v zákonem předepsaných termínech. Proto lze jen doporučit nechat se při tomto složitém procesu zastoupit zkušeným advokátem, který zaručí, že zakladatel bude mít k dispozici veškeré dokumenty obsahující všechny potřebné údaje, a že tyto podklady budou předány příslušným orgánům veřejné moci v předepsaných termínech. Díky právnímu zastoupení se společník či společníci, kteří mají zájem založit v České republice společnost a kteří nemají dostatečnou znalost české právní úpravy, vyhnou zbytečným problémům a nepříjemným situacím, které mohou v konečném důsledku často vést k velké časové, ale i finanční ztrátě.

V naší advokátní kanceláři Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. nabízíme všechny potřebné služby související se založením a následným vedením a správou společností, a to nejen právní, ale i daňové.  Zároveň poskytujeme právní a daňové poradenství v několika cizích jazycích, a to zejména v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a španělštině. Tato znalost nám umožňuje vykonávat pro naše klienty práci na velmi vysoké úrovni s tím, že našim klientům je tak zaručen komfort povědomí o celém průběhu pro ně řešeného případu v jejich rodném jazyce. Zároveň nabízíme velmi příznivé ceny, a za zmínění zajisté stojí i naše vynikající poloha ve středu města na Praze 1.

Pevně věříme, že byl pro Vás tento článek přínosný a samozřejmě se rádi staneme Vašimi průvodci při zakládání i následné správě a vedení Vaší společnosti.

Kristýna Březinová

Kristýna Březinová

Markéta Vaňasová

Markéta Vaňasová

SAMAK právo & daně

Purkyňova 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 211 222 244
e-mail: info@samak.cz

Napsat komentář